A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy

       Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-SGD&ĐT ngày 18/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019; phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh quận Cầu Giấy năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

            - Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn Ngành và nhân dân Thủ đô cùng tham gia cải cách TTHC, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

        - Áp dụng những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị vào thực tiễn để  hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản hóa khi giải quyết các TTHC cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc với công dân, tạo mối quan hệ tốt đẹp của cơ quan nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Yêu cầu

                - Phát hiện những vấn đề chưa tối ưu trong các quy trình, TTHC hiện hành liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân, từ đó, đưa ra những sáng kiến, cách làm, giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả quy trình, thủ tục này.

          - Đề xuất những sáng kiến, giải pháp, mô hình hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các TTHC nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

           - Các sáng kiến, giải pháp, mô hình dự thi phải đạt đồng thời các mục tiêu sau:

              + Rút ngắn thời gian hoàn thành TTHC.

           + Giảm các chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp những vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

              + Có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống.

           + Cắt giảm các chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giữa cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

             + Tính hiệu quả và khả thi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân trên địa bàn.

           + Nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

          II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

            1. Đối tượng dự thi

               - Toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong Ngành.

          - Học sinh các trường trung học cơ sở (THCS).

            2. Phạm vi

            Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên toàn Ngành và học sinh các trường THCS quận Cầu Giấy.

            III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

            1. Nội dung

          - Trên cơ sở nghiên cứu quy trình giải quyết các TTHC thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, y tế, tài chính, kế hoạch và đầu tư, giao thông, tư pháp, địa chính,…thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố hoặc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp phường để phát hiện những rườm rà về hồ sơ, thời gian giải quyết dẫn tới việc giải quyết TTHC cho công dân còn tốn kém, lãng phí thời gian, tiền của, chi phí đi lại…Nếu giảm bớt thành phần hồ sơ hoặc thời gian giải quyết cũng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu quản lý nhà nước, sẽ là cơ sở để đưa ra các sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình dự thi.

         - Các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện TTHC phải đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

          - Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các TTHC.

          - Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính và tổ chức, công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

          2. Hình thức

          - Bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu).

           - Tác giả các bài tham gia dự thi của CB, GV, NV hoặc học sinh có thể của một cá nhân hoặc một nhóm tác giả (không quá 5 người).

          IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1. Tháng 3/2019 đến tháng 4/2019

          - Đăng tải Thể lệ cuộc thi của Phòng GD-ĐT và gửi đến các nhà trường.

         - Các trường nghiên cứu Thể lệ cuộc thi, đưa ra ý tưởng tham gia viết bài dự thi.

          2. Tháng 5/2019 đến hết ngày 20/8/2019

          Các trường hoàn thành và gửi bài dự thi về phòng GD-ĐT.

Hạn gửi: ngày 20/8/2019

Người nhận:

Cấp Mầm non: đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai

Cấp Tiểu học: đồng chí Nguyễn Thị Bích Hồng

Cấp THCS: đồng chí Lê Mạnh Cường

          3. Từ 21/8 đến 25/8/2019

         - Ban tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn những bài xuất sắc để gửi Sở GD-ĐT dự thi cấp Thành phố.

           V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

            - Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung cuộc thi cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành; đăng tải trên trang Website của phòng GD-ĐT và kết hợp phổ biến thông qua các hội nghị để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi.

          - Chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) các cấp học tham gia cuộc thi. Mỗi trường THCS, mỗi trường tiểu học, mỗi trường mầm non gửi ít nhất 01 bài của CB, GV, NV dự thi chất lượng.

          - Thu bài dự thi của CB, GV, NV và học sinh các trường THCS và gửi về Sở GD-ĐT.

         2. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

          - Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung cuộc thi cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; đăng tải kế hoạch lên trên trang Website của trường; phổ biến để toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi.

        - Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi trường gửi ít nhất 01 bài dự thi chất lượng.

         - 100% học sinh các trường THCS tham gia cuộc thi. Mỗi trường THCS gửi ít nhất 01 bài của học sinh dự thi cấp Quận.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn kịp thời báo cáo phòng GD&ĐT để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT Hà Nội;

- Đc Trưởng phòng, các đc Phó trưởng phòng;

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã kí

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 05 : 530