KHỐI 1 TT Họ và tên Nhiệm vụ phân công 1 Trần Thị Thúy Dạy lớp 1A 2 Nguyễn Thị Hưng Dạy lớp 1B 3 Lê Thị Bích Thủy Dạy…